? رازهای ثروتمند شدن ?

Posts tagged هنر خواستن

هنر خواستن

photo_2016-01-24_20-20-54
هنر خواستن قسمت كليدي براي بدست آوردن هر چيزي دانستن نحوه صحيح در خواست آن است. راهها و فنون مختلفي براي بيان منظور به صورت واضح و متقاعد كننده وجود دارد. در اين مقاله قواعدي بيان مي شود كه به شما در آموزش نحوه صحيح درخواست كمك زيادي مي كند. ۱ــ قبل از خواستن چيزي تكليف خود را روشن كنيد. قبل از هر كاري بايد بدانيد و مطمئن باشيد چه مي خواهيد. [...]