🎯 رازهای ثروتمند شدن 🎱

۱۲باور غیرمنطقی ❌

IMG_20150420_094947

۱۲باور غیرمنطقی که موجب اضطراب و ناراحتی ما میگردد:

۱٫ این باور که برای هر بزرگسالی ضروری است که مورد عشق دیگران قرار گیرد و آن هم تحت هر شرایطی.
❌به جای تمرکز بر ارزش فردی، برگرفتن تأیید از دیگران و بر دوست داشته شدن به جای مورد محبت قرار گرفتن تأکید دارد.

۲٫ این باور که رفتارهای خاصی نادرست و بد هستند و کسانی که این رفتارها را دارند بد میباشند.
❌به جای این باور که این رفتارهای خود تخریب گر یا غیر اجتماعی، یا کسانی که این اعمال را انجام میدهند رفتار احمقانه، خشن و بیمارگونه دارند و بهتر است که به تغییر آن کمک شود.ودرواقع رفتارهای بد دیگران آنها را افرادی بد نمیسازد.این نفس عمله که بده نه خود اون آدم.

۳٫ این باور که در صورتیکه چیزها آنگونه که ما میخواهیم نباشد افتضاح است.

❌به جای این باور که این چیزها خیلی بد است و بهتر است تلاش کنیم تا شرایط را تغییر دهیم و آن را رضایت*بخش سازیم و اگر این کار ممکن نباشد با رضایت بیشتری شرایط موجود را بپذیریم.

۴٫ این باور که بدبختی انسان به علت عوامل بیرونی است و به ما توسط مردم و اتفاقات بیرونی تحمیل می*شود.

❌به جای این باور که ناراحتی روانی به طور عمده به علت دیدگاه ما نسبت به وقایع ناگوار است.

۵٫ این باور که اگر چیزی خطرناک یا هولناک باشد باید به شدت از آن ناراحت شد و کاملاً نگران آن باشیم.

❌ به جای این باور که فرد بهتر است به صورت صریح با این مسأله روبرو شود و آن را به صورت غیرخطرناک تبدیل کرده و زمانیکه این کار ممکن نباشد وقوع آن را بپذیرد.

۶٫ این باور که بهتر است از سختیها و مسؤلیتهای زندگی اجتناب کرده و راه آسان معمولاً بسیار دشوارتر از راه طولانی مدت است.

❌بجای اینکه بگوییم ،انسان با سختی ومشکلات است که پخته میشود وبکمال میرسد.

۷٫ این باور که ما مطمئناً به چیزی یا کسی قویتر و بزرگتر از خودمان نیاز داریم تا به آن تکیه کنیم.

❌بجای باور به این که بهتر است خطا کرده و کارها و فکرها را با وابستگی کمتر انجام دهیم.

۸٫ این باور که باید کاملاً شایسته و نابعه باشیم و به همة جنبه های موفقیت دست یابیم به جای باور به اینکه بهتر است.

❌به جای آنکه همیشه بخواهیم بهترین را انجام دهیم آنچه میخواهیم را سعی کنیم درست انجام دهیم و خود را به عنوان موجودی غیرکامل بپذیریم که خطاهای عمومی و محدودیتهای انسان را دارد.

۹٫ این باور که اگر چیزی یکبار عمیقاً زندگی ما را تحت تأثیر قرار داد این اتفاق همواره زندگی ما را تحت تأثیر دارد.
❌ به جای باور به اینکه ما میتوانیم از تجارب گذشته خود بیاموزیم اما نباید به آنها وابسته باشیم و بر آن مبنا زندگی کنیم.

۱۰٫ باور به اینکه ما باید کنترل کامل بر امور داشته باشیم.
❌ به جای باور به این که دنیا پر از احتمالات و شانس است و ما همچنان میتوانیم در کنار آنها از زندگی لذت ببریم.

۱۱٫ باور به این که خوشحالی انسان از طریق جبر و سکون ومطلقا رسیدن به خود ،به دست می آید.
❌ به جای این باور که ما تمایل داریم که شادتر باشیم و خود را وقف پروژه های بیرونی و افراد دیگر کنیم.

۱۲٫ این باور که ما به طور حقیقی کنترلی بر احساسات خود نداریم و نمی توانیم احساس بدبختی خود را تغییر دهیم.
❌به جای این باور که ما کنترل حقیقی بر احساسات تحریک کننده خود داریم و اگر بخواهیم میتوانیم این فرضیه ها را که معمولاً خودمان خلق کردیم، تغییر دهیم.

?برای ساده تر کردن آنچه  به عنوان باورهای غیرمنطقی از آن نام میبرد باید بگوییم:
۱٫ من باید کاملاً شایسته و کامل باشم وگرنه بی ارزشم.
۲٫ دیگران باید با من کاملاً خوب رفتار کنند وگرنه من بیچاره ام.
۳٫ دنیا باید همواره باعث شادی من باشد وگرنه میمیرم.وبرایم ،غیر قابل تحمل است.

2+

کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:

  • avatar

🕔🕕🕖🕗 وقت طلاست 🕑🕒🕓🕔