🎯 رازهای ثروتمند شدن 🎱

تغییر ۱۸۰ درجه ای

large

اگرچند ساعت ورزش کنید وبعد جلوی آینه قرارگیرید آیا تغییری مشاهده می کنید؟ البته که نه! همین طور اگر فقط چند روزی مثبت فکر کنید هیچ تغییری به وجود نخواهد آمد.
اما اگر چند ماه به طور مرتب ورزش کنید یا مثبت بیندیشید،هم در جسم  وهم در افکارتان و در نتیجه  در زندگی تان تغییرات چشمگیری مشاهده خواهید کرد. اگر زندگی شما مطلوب نیست به دلیل  این است که مطلوب نمی اندیشید وخودتان به موضوعات نامطلوب  انرژی رسانده وآنها را در زندگی تان پابرجا نگاه می دارید،همان طور که به جسم تان خوراک اضافه می رسانید تا چاقی را پا برجا نگه دارید!مگر غیر از این است؟!

درجه تغییر شما توسط خود شما صورت پذیر است.
اگر می خواهید ١٨٠درجه تغییرکنید باید بدانید که:
۱٫هیچ چیزی دشوار نخواهد بود اگر آن راتقسیم بندی کنی!

۲٫اگر موقعیتی برای تغییر نیافتی نا امید نشوووو بلکه آن راخلق کن!

✅اگر آسمان می بارد,وتو بدون چتر هستی…
✅اگر ,همه درها بر روی قفل شده اند…

✅اگر,ازخوشبختی فاصله داری….

✅اگر,احساس نا کامی وشکست داری…
پس تو باید از “عینک سبز ” استفاده کنی وبا خود بگویی همه اینها نشانه هایی هستند برای من و “من” باید روی افکار واعمالم تمرکز کنم ودر آنها تغییر بوجود بیاورم.
اگر افکار واعمالم تغییرنکند هیچ  چیز تغییر نخواهد کرد.یعنی “اگرها” تنها به دست من به “باید ها ” تغییر می کند.

2+

کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:

  • avatar

🕔🕕🕖🕗 وقت طلاست 🕑🕒🕓🕔